Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Szczegóły w "RODO"

ZGODA
Właściwość

Zgodnie z art 10 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń w tym opróżnienie lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornika wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych, komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art 10. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik Sądowy Bartosz Różycki działa na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Województwo Dolnośląskie

Województwo Opolskie


Komornik Sądowy Bartosz Różycki działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Dokumenty do pobrania

Kancelaria

Kancelaria powstała w kwietniu 2021r. Specjalizyjemy się w prowadzeniu postępowań zabezpieczających i postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem jest zarówno egzekucja świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych. Jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi Państwa spraw, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.
Kancelaria może przyjąć do obsługi sprawy obejmujące terytorialnie właściwość Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, a także całej Apelacji Wrocławskiej. W ramach prowadzonych postępowań Komornik Sądowy Bartosz Rózycki korzysta z dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności system poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO, dostęp do bazy danych CEPIK, zapytanie do ZUS-u i Urzędów Skarbowych dokonywane są w formie elektronicznej co zdecydowanie skraca czas oczekiwania na informacje niezbędne do prowadzenia skutecznej egzekucji.

Systemy elektroniczne wdrożone w kancelarii:

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Różycki
Kancelaria Komornicza nr XXXI we Wrocławiu

ul. Buforowa 115/15
52-131 Wrocław
Tel: 71 725 99 76
komornik@wroclawkrzyki.pl

NIP: 665-269-74-09
REGON: 320567727

BNP Paribas Bank Polska S.A. 12 1600 1462 1856 4550 6000 0003
(Dokonując wpłat należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy.)

nr id kancelarii e-sąd: 3080
Identyfikator w ePUAP: /KS_Bartosz_Rozycki/ezbiegi

Komornik przyjmuje interesantów osobiście w każdy wtorek od godz. 8:00 do 16:00.
Kancelaria czynna w pozostałe dni: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, w piątek w godz. 7:30-15:00

RODO

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Różycki. Kancelaria Komornikcza nr XXXI we Wrocławiu (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail: komornik@wroclawkrzyki.pl
tel.: 71 725 99 76
adres: Buforowa 115/15, 52-131 Wrocław

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy danych osobowych związanych z rekrutacją.

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii. Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargi w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: komornik@wroclawkrzyki.pl, telefonicznie 71 725 99 76 lub pisemnie na adres ul. Buforowa 115/15, 52-131 Wrocław.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych w zależności od kategorii: kat. A przez okres 10 lat, kat. B przez okres 5 lat, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, w których przeprowadzono pierwszą licytację, która jest przechowywana przez okres 10 lat. Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).